PODMIENKY A USTANOVENIA

1) Všeobecné poznámky
Tieto všeobecné podmienky predaja (ďalej len „podmienky“) sa riadia spotrebiteľským zákonníkom (legislatívny dekrét č. 206/2005) a pravidlami elektronického obchodu (legislatívny dekrét č. 70/2003).

2)Ponuka pre verejnosť
Výrobky a ich ceny uvedené na stránke predstavujú ponuku pre verejnosť v súlade s podmienkami uvedenými vo Všeobecných podmienkach a na samotnej stránke. Podmienky tejto ponuky sa vzťahujú výlučne na nákupy uskutočnené na stránke.

3) Ceny
Všetky objednávky zasielané v rámci Európskej únie sú vrátane DPH. Náklady na doručenie môžu byť bezplatné alebo účtované zákazníkovi a sú náležite zvýraznené v objednávke. Na výrobky sa vzťahuje cena uvedená na stránke v čase potvrdenia odoslania, bez ohľadu na predchádzajúce ponuky alebo akékoľvek zmeny cien, ku ktorým mohlo dôjsť neskôr.

4) Objednávka
Objednávky sa musia zadávať on-line prostredníctvom postupu objednávania na stránke. Aby bolo možné pristúpiť k uzavretiu objednávky, musí zákazník poskytnúť požadované osobné údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie nákupu. Zákazník správne ukončí postup objednávky, ak sa na stránke nezobrazí žiadne chybové hlásenie. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom prijatia objednávky majiteľom stránky. V tomto prípade sa prijatie objednávky potvrdí zaslaním potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol. V tomto potvrdení budú zhrnuté zakúpené výrobky, ich ceny (vrátane poplatkov za doručenie), adresa dodania, číslo objednávky a všeobecné a osobitné podmienky vzťahujúce sa na objednávku. Zákazník sa zaväzuje overiť správnosť údajov uvedených v potvrdení objednávky a v prípade akýchkoľvek opráv nás o nich informovať do 24 (dvadsiatich štyroch) hodín od ich prijatia. Akékoľvek náklady vzniknuté v dôsledku chýb v údajoch, ktoré neboli oznámené včas, znáša zákazník. Číslo objednávky vygenerované automatickým systémom a oznámené e-mailom bude zákazník používať pri akejkoľvek komunikácii s majiteľom stránky. Je možné, že niektoré výrobky budú príležitostne nedostupné; v takom prípade, ak výrobky, ktoré si zákazník vybral, nebudú k dispozícii, bude o tom bezodkladne informovaný.

5) Metódy doručenia
Tovar sa dodáva prostredníctvom špecializovaných dopravcov. V čase doručenia je potrebná prítomnosť zákazníka, aby sa skontrolovalo, či je obal neporušený a či prijaté výrobky zodpovedajú výrobkom uvedeným v objednávke. V prípade viditeľných nedostatkov, ako je nesprávne množstvo a/alebo nesprávny výrobok a neucelený obal, je zákazník povinný ich nahlásiť na prepravnom doklade a kontaktovať majiteľa stránky e-mailom najneskôr do 7 (siedmich) dní od doručenia.

6) Náklady na dopravu
Náklady na dopravu môžu byť bezplatné alebo účtované zákazníkovi a sú náležite zvýraznené v objednávke.

7) Služba
Informácie o popredajných službách môže zákazník získať na stránke v časti „Kontakt“ alebo e-mailom na adrese: info@fantinipelletteria.com.

8) Výmena tovaru
Výmena zakúpeného tovaru je povolená, ak tovar nie je rozbitý/poškodený a v žiadnom prípade nevykazuje známky opotrebovania spôsobené používaním. Materiál musí byť opatrený vhodným obalom (obálka/krabica a pod.), tento obal musí byť použitý na opätovné vloženie tovaru, od dátumu prijatia tovaru nesmie uplynúť viac ako 14 dní. Tovar vyrobený na mieru je z výmeny vylúčený. Ak chcete vymeniť tovar, musíte kontaktovať náš zákaznícky servis e-mailom, uviesť odkazy na vašu objednávku, tovar, ktorý má byť vymenený, a oznámiť dodaciu adresu.

9) Právna záruka pre spotrebiteľa
Spotrebiteľ, ako je definovaný v článku 3 spotrebiteľského zákonníka (ďalej len „spotrebiteľský zákonník“, legislatívny dekrét č. 206 zo 6. septembra 2005), má právo využiť právnu záruku, ktorú poskytuje samotný spotrebiteľský zákonník v článkoch 128 až 132. V tejto záruke sa okrem iného stanovuje, že spotrebiteľ pod hrozbou prepadnutia tovaru oznámi vlastníkovi stránky každý nesúlad, ktorý zistí na zakúpenom výrobku, do 2 (dvoch) mesiacov od jeho zistenia (článok 132, Spotrebiteľský zákonník). Po takomto oznámení je spotrebiteľ oprávnený požadovať opravu alebo výmenu výrobku bez toho, aby boli dotknuté iné práva stanovené zákonom v prospech spotrebiteľa. Uvedená zákonná záruka platí maximálne 2 (dva) roky od dodania výrobku. Po uplynutí tejto lehoty preto vlastník stránky nezodpovedá za vady zhody zistené spotrebiteľom. V prípade výmeny alebo opravy výrobku sú záručné podmienky na výrobok poskytnutý ako výmena alebo vyplývajúci z opravy rovnaké ako na pôvodný výrobok. Celková dvojročná doba trvania zákonnej záruky sa preto v každom prípade začína od dodania pôvodného výrobku. V každom prípade sa pri úprave zákonnej záruky odkazuje na ustanovenia spotrebiteľského zákonníka uvedené v článku 128 a nasledujúcich.

10) Spracovanie osobných údajov
Údaje zákazníkov spracúva vlastník stránky v súlade s ustanoveniami právnych predpisov o ochrane údajov, ako je uvedené v informáciách uvedených v časti „Zásady ochrany osobných údajov“.

11) Jurisdikcia
Akékoľvek spory týkajúce sa výkladu alebo plnenia tejto zmluvy rieši výlučne príslušný súd bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie pravidiel Spotrebiteľského zákonníka v prípade spotrebiteľských nákupov.